martes, 24 de junio de 2014

TIPÚS DE LLICENCIES DE LOCALS COMERCIALS - ILLES BALEARS (Eivissa, Palma...)

 GUIA DE TIPÚS DE LLICENCIES DE LOCALS COMERCIALS A LES ILLES BALEARS
L'article 5 de la Llei 7/2013, de 26 de novembre, de règim jurídic de instal · lació, accés i exercici d'activitats a les Illes Balears, classifica les activitats en: ACTIVITATS PERMANENTS, ACTIVITATS NO PERMANENTS I ACTIVITATS ITINERANTS.

a) Les activitats permanents se classifiquen en:

1. Activitats permanents majors.
2. Activitats permanents menors.
3. Activitats permanents innòcues.
4. Infraestructures comunes.

b) Les activitats no permanents se classifiquen en:
1. Activitats no permanents majors.
2. Activitats no permanents menors.

c) Les activitats itinerants se classifiquen en:
1. Activitats itinerants majors.
2. Activitats itinerants menors.
la majoría de les activitats que se desarrollen als locals comercials son permanents. 
LLISTA DACTIVITATS PERMANENTS: CLASSIFICAC
(Articles 6, 7 i 8 de la Llei 16/2006, de 17 d’octubre, de règim jurídic de les llicències integrades d’activitat de les Illes Balears, modificats pel Decret Llei 7/2012, de 15 de juny, de mesures urgents per a l’activació econòmica en matèria d’indústria i energia, i altres activitats)
MAJORS

Són activitats permanents majors aquelles en les quals es produeixen una o més de les circumstàncies següents:

a)       Les indústries, els tallers industrials i les indústries agroalimentàries de més de 1.000 m2 de superfície computable. La superfície computable és la suma de la superfície edificada més el 50% de la superfície a l’aire lliure, si n’hi ha.
b)      La resta d’activitats no indicades en la lletra anterior de més de 2.500 m2 de superfície computable, excepte els aparcaments a l’aire lliure.
c)       Quan la majoria dels ocupants necessitin ajuda en cas d’evacuació.
d)      Quan la capacitat sigui superior a 250 persones amb una densitat d’ocupació igual o superior a 1 persona per metre quadrat, i a 500 persones en els altres casos.
e)      Quan la càrrega de foc ponderada sigui superior a 200 Mcal/m2 .
f)        Quan la previsió de l’emissió de renou mesurat a un metre dels aparells, les màquines o els equips instal·lats a l’interior d’edificis sigui superior a 90 dB
(A)   de dia i en període vespertí i a 80 dB (A) en període de nit; o, en el cas que es tracti de zones a l’aire lliure o sense tancaments, a 65 dB (A) de dia i en
període vespertí i a 55 dB (A) en període de nit.
A efectes dels límits anteriors no s’ha de tenir en compte l’emissió de renou que puguin produir els aparells d’àudio autònoms, com ara els televisors i altres de semblants.
Quan es tracti de zones residencials o que requereixin una protecció especial contra la contaminació acústica, els valors anteriors s’han de reduir en 5 dB (A).
g)      Les activitats que impliquin manipulació, expedició o emmagatzematge de productes susceptibles de produir riscs greus per a les persones o els béns per explosions, combustions, intoxicacions, radiacions i altres conseqüències semblants, com també fums, gasos, olors, boires o pols en suspensió que puguin donar lloc a molèsties greus als veïnats.
h)      Les que es regulin reglamentàriament.
MENORS

Són activitats permanents menors totes les que no siguin majors ni innòcues.
INNÒCUES

Són activitats permanents innòcues:

a)       Els aparcaments a l’aire lliure.
b)      Les activitats d’ús administratiu i d’aparcament de fins a 300 m2 de superfície computable.
c)       Les activitats d’ús comercial, i determinades indústries, reparacions i serveis de fins a 500 m2 de superfície computable incloses en l’àmbit d’aplicació de la Llei 12/2012, de 26 de desembre, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis (modificada per la Llei 14/2013, de 27 de setembre, de suport als emprenedors i la seva internacionalització).
d)      La resta d’activitats, no majors i no indicades en els apartats anteriors, de fins a 100 m2 de superfície.
  
TRAMITE ADMINISTRATIU:
 
ACTIVITATS PERMANENTS INNÒCUES (no precisen pers d’instal·lació) (1)
DOCUMENTACA APORTAR PER A L’INICI I L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
§ DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT PERMANENT INNÒCUA (Model normalitzat per l’Ajuntament)
§ ACREDITACIÓ TÈCNICA (Model normalitzat per l’Ajuntament)
§ PLÀNOL D’EMPLAÇAMENT DE L’ACTIVITAT
§ PLÀNOL DE PLANTA I ALÇAT, AMB UBICACIÓ D’INSTAL·LACIONS I MAQUINÀRIA
§ FOTOGRAFIA A LA QUAL ES VEGI AMB CLAREDAT L’ACCÉS ACCESIBLE PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DEL LOCAL DE L’ACTIVITAT
§ S’HA D’EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA TAXA EN UN TERMINI MÀXIM DE 2 DIES HÀBILS
ACTIVITATS PERMANENTS MENORS (no precisen pers dinstal·lació) (1)
DOCUMENTACA APORTAR PER A L’INICI I L’EXERCICI DE L’ACTIVITAT
§ DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT PERMANENT MENOR (Model normalitzat per l’Ajuntament)
§ 1 EXEMPLAR DEL PROJECTE TÈCNIC DEL QUE REALMENT S’HA EXECUTAT (redacció d’acord amb el títol I de l’annex II de la Llei autonòmica balear 16/2006)
§ FITXA RESUM
§ CERTIFICAT DEL/DE LA TÈCNIC/CA DIRECTOR/RA (Model normalitzat per l’Ajuntament)
§ FOTOGRAFIA A LA QUAL ES VEGI AMB CLAREDAT L’ACCÉS ACCESIBLE PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DEL LOCAL DE L’ACTIVITAT
§ S’HA D’EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA TAXA EN UN TERMINI MÀXIM DE 2 DIES HÀBILS
ACTIVITATS PERMANENTS MAJORS (no podrà concedir-se llicència d’obres sense que s’hagi atorgat prèviament el pers dinstalació)
PERMÍS D’INSTAL·LAC
§ IMPRÈS DE SOL·LICITUD (còpia per a l’Administració i còpia per a la persona interessada)
§ 4 EXEMPLARS DEL PROJECTE TÈCNIC (redacció d’acord amb al títol I de l’annex II de la Llei automica balear 16/2006)
§ FITXA RESUM
§ ACREDITACIÓ QUE L’ACTIVITAT DISPOSA DE LES AUTORITZACIONS PRÈVIES, SI S’ESCAU
§ ESTUDI D’IMPACTE AMBIENTAL, SI S’ESCAU
§ DICTAMEN AMBIENTAL INTEGRAT, SI S’ESCAU
§ EN CAS D’ESTABLIMENTS ON ES REALITZIN TATUATGES, PIRCINGS O ALTRES TÈCNIQUES SIMILARS, LA DOCUMENTACIÓ ASSENYALADA A LART. 20 DEL DECRET 43/2003.
§ S’HA D’EFECTUAR EL PAGAMENT DE LA TAXA EN UN TERMINI MÀXIM DE 2 DIES HÀBILS
DOCUMENTACIÓ A APORTAR PER A LINICI I L’EXERCICI DE LACTIVITAT (És
imprescindible l’obtenció prèvia del permís dinstal·lació)
§ DECLARACIÓ RESPONSABLE D’ACTIVITAT PERMANENT MAJOR (Model normalitzat per
l’Ajuntament)
§ CERTIFICAT DEL/DE LA TÈCNIC/CA DIRECTOR/RA (Model normalitzat per lAjuntament)
§ FOTOGRAFIA A LA QUAL ES VEGI AMB CLAREDAT L’ACCÉS ACCESIBLE PER PERSONES AMB MOBILITAT REDUÏDA DEL LOCAL DE L’ACTIVITAT(1) A les activitats permanents menors i innòcues es pot autoritzar l’obra sense permís d’instal·lac. Només cal que en el projecte d’obra o a la comunicació prèvia s’indiqui que l’activitat a desenvolupar no està classificada com a activitat permanent major d’acord amb l’article 6 de la Llei 16/2006.
No és necessària la llicència d’obra en els casos d’adequació de locals per desenvolupar activitats permanents menors o innòcues i que no precisin de projecte d’obres, d’acord amb la Llei 38/1999, de 5 de novembre, d’ordenació de l’edificació. La no necessitat de llicència no serà d’aplicació en els casos que tingui impacte sobre el patrimoni històric-artístic (Centre Històric), ni en els casos d’ús privatiu i ocupació dels béns de domini blic, d’acord amb el previst a l’article 2.2 del Reial Decret Llei 19/2012, de 25 de maig, de mesures urgents de liberalització del comerç i de determinats serveis.
A LES ACTIVITATS PERMANENTS MAJORS I MENORS EL PROJECTE HAURÀ D’INCLOURE, COM A MÍNIM, ELS SEGÜENTS PLÀNOLS

§ Plànol d’emplaçament de planimetria municipal a escala 1:500 o 1:1000 en el que figuri la totalitat de la illeta on es troba ubicada l’activitat, noms i amples dels carrers i distància de l’activitat a la cantonada del carrers pròxim.

§ Plànol de secció a escala no menor d’1:100.
§ Plànol de planta a escala no menor d’1:100.
§ Plànol d’alçat a escala no menor d’1:100.Desde V3 estudi d'enginyeria i arquitectura legalitzem activitats comercials per a l'obtenció de la llicència permanet a Mallorca i Eivissa. Demana pressupost sense compromís.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares