jueves, 5 de junio de 2014

Legalització de instal.lacions elèctriques de baixa tensió a Catalunya
D'acord amb el Reglament electrotècnic per a baixa tensió, es qualifica d'instal·lació elèctrica de baixa tensió qualsevol conjunt d'aparells i circuits associats en previsió d'un fi particular: producció, conversió, transformació, transmissió, distribució o utilització de l'energia elèctrica, de tensions nominals iguals o inferiors a 1.000 volts per a corrent altern i 1.500 volts per a corrent continu.

Els tràmits administratius necessaris per a l'entrada en funcionament de les instal·lacions de baixa tensió canvien d'acord amb el grup al qual pertanyen.
Les instal·lacions elèctriques, segons la seva importància i el risc d'accident, es classifiquen en dues classes en relació amb les tràmits administratius que requereix la seva execució.
Què cal fer per al seu manteniment?
Determinades instal·lacions elèctriques s'han de fer revisar i inspeccionar. En funció del tipus del local, els titulars han de contractar el manteniment amb empreses instal·ladores autoritzades i la inspecció periòdica amb entitats d'inspecció i control.
Revisió de les instal·lacions
Els titulars d'instal·lacions elèctriques subjectes a inspeccions periòdiques han de contractar el seu manteniment amb una empresa instal·ladora de la categoria que correspongui i que estigui degudament inscrita, i han de disposar d'un llibre de manteniment que ha de contenir, com a mínim, el registre i el resultat de les revisions i inspeccions corresponents.

L'empresa instal·ladora ha d’efectuar una revisió de la instal·lació quan se signi el contracte. També ha d’estendre un dictamen de reconeixement, signat per una persona amb carnet individual identificador d'instal·lador autoritzat de l'empresa, on s’ha d’assenyalar la conformitat de la instal·lació amb el reglament electrotècnic per a baixa tensió que hi sigui aplicable, o bé les modificacions que cal fer quan –al seu criteri– no ofereix les garanties de seguretat degudes.

Les següents revisions i l’emissió del dictamen de reconeixement s’han de fer, com a mínim, anualment.

Les inspeccions inicials les ha d’efectuar un organisme de control autoritzat per actuar en aquest camp reglamentari a l'àmbit territorial de Catalunya.

Les instal·lacions sotmeses a inspecció inicial no es podran posar en servei si la inspecció no ha estat favorable.

Les inspeccions periòdiques de les instal·lacions elèctriques han de ser efectuades per una entitat d'inspecció i control (EIC) concessionària de la Generalitat de Catalunya.

Els organismes acreditats i actualment autoritzats són:


Normativa aplicable
Criteris sobre l'aplicació del Reglament electrotècnic per a baixa tensió
Criteris sobre l'aplicació de diferents aspectes del Reglament elèctrotècnic per a baixa tensió aprovat pel Reial Decret 842/2002 de 2 d'agost, així com del Decret 363/2004, de 24 d'agost, pel qual es regula el procediment administratiu per a l'aplicació del Reglament esmentat dins l'àmbit territorial de Catalunya.

Cada criteri està numerat amb 2 dígits que corresponen a la ITC principal a què fa referència la consulta, separats per un guió de dos dígits més que comencen pel 01.
En el cas cas de criteris d'àmbit general, els 2 dígits inicials són 00.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares