miércoles, 3 de septiembre de 2014

RESUMEN NOVA ORDENANÇA DE TERRASSES EN BARCELONA


RESUMEN NOVA ORDENANÇA DE TERRASSES EN BARCELONA

En data 31 de desembre de 2013, ha estat publicada l'aprovació definitiva de l'Ordenança de terrasses de l’Ajuntament de Barcelona.


Aquesta disposició ha estat publicada al Butlletí Oficial de la Província de Barcelona:

On es poden situar?


Distàncies als elements urbans:


Ubicacions permitides:


 Elements que poden tindre:


Esquemes gràfics de les condicions generals i específiques de la localització de les terrasses.


 

REQUERIMENTS:

La nova instal·lació d’una terrassa o la renovació d’una ja existent requereix:

• L’obtenció prèvia d’una llicència (independent de la llicència de l’establiment).
Efectiva un cop s’efectua el pagament de les taxes. Poden ser anuals, de temporada o per esdeveniment extraordinari.
• El pagament de les taxes corresponents.
• No tenir en curs cap procediment de disciplina que afecti a l’establiment.
• Una assegurança de responsabilitat civil de l’establiment que cobreixi el riscos associats a la terrassa.
• Una vegada obtinguda la cèdula, exposició visible a la entrada de l’establiment (alçada: 1m i 1,60 m).

A més....

• No tenir deute tributari amb l’Ajuntament.
• La terrassa ha d’estar senyalitzada amb línies discontínues a cantonades, canvis de direcció amb separació mínima de 3 m i màxima de 4,5 m. Les línies seran de 5 cm d’ample i 20 cm de llarg.
• S’ha de mantenir sempre neta i els elements en bon estat.
• Quan l’establiment romangui tancat, es recolliran tots el elements de la terrassa.

Renovació de llicències de terrasses ja existents
 
Per adaptar-se a la norma cal:

• Retirar elements adossats a les façanes: jardineres, faristols, taules auxiliars, i mantenir un espai mínim lliure entre façana i terrassa d’1,80 m.
• Només una sola pissarra o faristol, situat sempre a dins del perímetre de la terrassa.
• Retirar la publicitat dels elements de la terrassa.
• Retirar mobiliari auxiliar, excepte en espais d’ordenació singular.
• Retirar mampares laterals, excepte en espais d’ordenació singular.
• Retirar bujols de recollida selectiva de l’espai de la terrassa quan estigui funcionant.
• Retirar ancoratges al mobiliari urbà existent i estructures fixes no autoritzades.
• Treure els elements d’anivellació per l’ocupació interior d’escocells.
• Al tancament de la terrassa, retirar el mobiliari, excepte en ordenacions singulars que ho autoritzin.
• Retirar aparells audiovisuals, acústics o de megafonia, neveres, elements de cocció o el servei directe al públic des de mobiliari auxiliar.
• Retirar enllumenat de color o amb efectes d’intermitència

Calendari d’adaptació per a terrasses en vigor


Infraccions i sancions
 
Són infraccions lleus, per exemple: no exhibir en lloc visible la cèdula, excedir l’ocupació o incomplir els horaris fins a 30 minuts. Les sancions poden arribar fins a 500 €.


Són infraccions greus, per exemple: no tenir llicència, incomplir els horaris fins a 60 minuts, instal·lar elements no autoritzats o molestar als veïns. Les sancions poden  rribar fins a 1.000 €.


Són infraccions molt greus, per exemple, instal·lar una terrassa sense
llicència i incomplir els horaris quan això molesti greument a altres persones
o activitats. Les sancions poden arribar a 3.000 euros.


Espais susceptibles d’ordenació singular


Sol.licitud a presentar

La sol·licitud ha de concretar:

a) L’objecte de la petició.
b) L’establiment de restauració o assimilat a què s’ha de vincular la terrassa.
c) El nombre de cadires i taules que es pretén instal·lar.
d) L’augment de l’aforament previst respecte de l’establiment principal.
e) La disponibilitat d’espais per l’emmagatzematge dels elements bàsics de la terrassa.

2. La sol·licitud corresponent s’ha d’acompanyar almenys amb la documentació següent:

a) Plànol de l’emplaçament de l’establiment de restauració o assimilat.
b) Croquis de la superfície de la terrassa sobre la qual sol·licita la llicència.
c) Indicació o senyalització dels elements urbans existents sobre o a prop de la terrassa que se sol·licita.

Des V3 estudio ens encarreguem de proporcionar  assessorament tècnic, així com de la preparació de tots els documents tècnics per a l'obtenció de l'autorització de les terrasses

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares