viernes, 30 de mayo de 2014

GUIA PRACTICA DE LOS HORARIOS COMERCIALES EN CATALUNYA

GUIA PRACTICA DE LOS HORARIOS COMERCIALES EN CATALUNYA PARA EL AÑO 2014


Los establicimientos comerciales podueden establecer libremente el horario de su activitad, sin perjuicio de la legislación laboral y las condiciones y derechos de los trabajadores. No obstante,  los establimentos comerciales de venta al público de mercancias pueden establecer el horario de su actividad, teniendo en cuenta el siguiente:


enlace: http://www.gencat.cat/especial/comerc/cas/2014.htm

Y se indica lo que dice la Ley 3/2014 de 19 de Febrero, de dorarios comerciales i medidas para determinadas actividades de promoción (LLEI 3/2014, del 19 de febrer, d’horaris comercials i de mesures per a determinades activitats de promoció):HORARI GENERAL
Hores  dobertura  dries  (feiners  i
festius autoritzats)
12 h màxim
Limitació d’horari
Entre les 22.00 h i les 7.00 h, els establiments comercials no
poden romandre oberts ni realitzar cap activitat de venda. Els dies 24 i 31 de desembre han d’avançar el seu horari de tancament a les 20.00 h.
Tancament

-       1 i 6 de gener
-       Diumenge i dilluns de Pasqua
-       1 de maig
-       24 de juny
-       11 de setembre
-       25 i 26 de desembre
-       23 de juny si s’escau en diumenge
Diumenges    i    festius    dobertura
autoritzada. (Ordre EMO/377/2012, de 16 de novembre, per la qual sestableix el calendari d’obertura dels establiments comercials en diumenge i dies festius per als anys 2013, 2014 i 2015).
Per a l’any 2014: 5 i 12 de gener, 6 de juliol, 12 doctubre, 1
de novembre, i 6, 8 i 21 de desembre.
Per a l’any 2015: 4 i 11 de gener, 5 de juliol, 12 doctubre, 1
de novembre, i 6, 8 i 20 de desembreEXCLUSIONS DE L’HORARI COMERCIAL GENERAL
a)   Els establiments dedicats essencialment a la venda de productes de pastisseria, rebosteria, xurreria, pa, plats preparats, premsa, flors i plantes, i les botigues a l’abast (o botigues de
conveniència).
b)  Els establiments instal·lats en punts fronterers i els que només són accessibles des de l’interior de les estacions i mitjans de transport terrestre, marítim i aeri.
c) La venda de combustibles i carburants, sense que aquesta excepció abasti els establiments comercials annexos a les gasolineres llevat que es limitin, essencialment, a la venda de recanvis i altres productes complementaris de l’automoció.
d)   Els establiments situats en municipis turístics.
e)   Els establiments situats en l’entorn immediat dels mercats de marxants, que poden obrir durant el mateix horari en què es fa el mercat. (Cal autorització de l’Ajuntament).
f)    Les farcies, que es regeixen per la seva normativa específica.
g) Els establiments comercials integrats en recintes d’afluència turística, com ara museus, exposicions, monuments, centres recreatius turístics, parcs d’atraccions o temàtics, als quals estan directament vinculats pel producte comercialitzat.
h) Els establiments comercials integrats en establiments hotelers, sempre que l’activitat que s’hi desenvolupi tingui caràcter permanent i no shi pugui accedir directament des del carrer. No s’inclouen en aquest supòsit les activitats comercials ocasionals fetes en sales dhotels, de restaurants,  recintes  firals  i  similars  habilitats  a  aquest  efecte,  que  es  regeixen  pel  que
estableix l’horari general.
i)    Els establiments comercials, de venda personalitzada o en règim d’autoservei, els titulars dels quals són petites o mitjanes empreses, que no pertanyin a grups o cadenes de distribució ni operin sota el mateix nom comercial, sempre que la superfície de venda no superi els 150 m2 i tinguin una oferta orientada essencialment a productes de compra quotidiana d’alimentació*. Aquesta  excepció  es  pot  fer  extensiva,  per  un  període  de  sis  mesos,  com  a  màxim,  als establiments de la mateixa dimensió i activitat que passin a ésser directament gestionats per empreses franquiciadores petites, mitjanes o grans com a conseqüència del cessament de llur franquiciat que tingui la consideració de petita o mitjana empresa no pertanyent a un grup empresarial.
j)    Els  establiments  dedicats  essencialment  i  de  manera  habitual  a  la  venda  de  productes pirotècnics, que poden romandre oberts al públic, a més dels dies feiners, tots els diumenges i
festius del mes de juny durant un màxim de dotze hores dins la franja horia compresa entre les 7.00 h i les 22.00 h.
k) Els establiments comercials dedicats essencialment a la venda de productes culturals o de lleure, amb una superfície de venda que no superi els 300 m2, els titulars dels quals siguin petites o mitjanes empreses que no pertanyin a grups empresarials. Aquesta excepció es pot fer extensiva, per un període de sis mesos, com a màxim, als establiments de la mateixa dimensió i activitat que passin a ésser directament gestionats per empreses franquiciadores petites, mitjanes o grans com a conseqüència del cessament de llur franquiciat que tingui la
consideració de petita o mitjana empresa no pertanyent a un grup empresarial.
Els establiments als quals fan referència les lletres a), d), i) i k) han d’avançar el seu horari de tancament a les 20.00 h els dies 24 i 31 de desembre, i han de romandre tancats els dies 1 de gener i 25 de desembre.VISIBILITAT DE L’HORARI COMERCIAL


Els establiments comercials han dexposar l’horari adoptat de manera que la informació sigui visible al públic, fins i tot amb lestabliment tancat.

HORARIOS DE LOCALES COMERCIALES CON DEGUSTACION

  Los locales comerciales con degustación se rigen por los horarios de espectaculos públicos y actividades recreativas.

0 comentarios:

Publicar un comentario

Entradas populares